Integritetspolicy

Om Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om behandling av personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. Med personuppgifter åsyftas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar, levande fysisk person. Behandling är alla former av åtgärder till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

För den vars personuppgifter behandlas ska det vara tydligt att personuppgifterna behandlas, vilka uppgifter som behandlas, av vilken anledning och hur de behandlas. Den registrerade ska också veta vilka rättigheter den har till sina uppgifter.

Den allmänna texten på denna sida är hämtad från Datainspektionens hemsida och vi hänvisar dit för mer information.

Vilka vi är

Företagets namn är Cat HomeCare Sverige. Vår webbplatsadress är: https://cathomecare.se. Personuppgiftsansvarig är Melinda Rundström, kontaktuppgifter: info@cathomecare.se eller 073-26 76 380

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Inga personuppgifter samlas in utan din vetskap utan kommer från dig eller genom att du aktivt ger ditt godkännande. När du lämnar uppgifterna till oss t.ex. via telefon, e-mail eller kontaktformulär, samtycker du till att vi registrerar och hanterar dem i syfte att besvara ev. frågor, boka och genomföra besök/rådgivning inklusive uppföljning, skicka påminnelser om kommande behandling, betalning och annat som rör ett avtal mellan dig och oss. Uppgifterna kan även komma att användas för utskick av nyhetsbrev, marknadsföring och liknande. Behandlingen av dina personuppgifter sker utifrån ditt samtycke, men även för fullgörande av vårt gemensamma avtal, och ibland på rättsliga grunder, se nedan. Ibland sker behandlingen av dina personuppgifter med s.k. berättigat intresse. Det sker när vårt intresse att behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade, t.ex. för marknadsföring eller för att patienten ska få så god vård som möjligt. När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär måste du, utöver namn och e-mailadress ange ditt telefonnummer. Det är för att vi ska kunna kontakta dig om det av någon anledning inte går via e-mail. Om du inte vill uppge ditt telefonnummer går det istället bra att kontakta oss via info@cathomecare.se eller 073-26 76 380.

Vissa personuppgifter måste vi, enligt lagar och föreskrifter dvs. på rättslig grund, samla in och spara en viss tid:
När du betalar för en tjänst hos oss skapas en verifikation. Verifikationen ska enligt Bokföringslagen (1999:1078) innehålla uppgifter som identifierar dig som kund (namn och adress) och ska sparas i minst 7 år.

Djurhälsopersonal är genom Lag 2009:302 om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och SJVFS 2019:25 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso-och sjukvård skyldig att föra journal innehållande vissa uppgifter om dig som djurägare, nämligen namn, adress och telefonnummer. I journalen kan också ingå information vi fått av dig gällande din ålder, familjesituation o.s.v. som du själv lämnar, för att kunna erbjuda god vård och rådgivning. Journalerna ska sparas i minst 5år.

Dina insamlade personuppgifter lagras som längst i 15 år efter den senaste behandlingen/rådgivningen. Syftet med lagringen är att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård genom att minimera risken för att värdefull hälso- och vårdinformation om patienten försvinner under dennes livstid. Uppgifter som insamlats men inte använts raderas årligen.

Cookie-filer

Cookies är textfiler bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Läs mer under Cookiepolicy.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys
Vilka vi delar dina data med

Att dina personuppgifter är trygga hos oss är viktigt! Vi lämnar inte ut dem utan ditt godkännande utom i vissa fall:

 • När vi är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter, t.ex. till Länsstyrelse eller Skatteverket
 • När det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med s.k. personuppgiftsbiträden för hjälp med:
  – Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
  – IT-tjänster (för hantering av nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
Vilka rättigheter du har över dina data
 • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag): Du kan begära att få tillgång till personuppgifter vi har sparat.
 • Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga samt att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras
 • Rätt till radering: Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:
     – Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
     – Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre
        än vårt berättigade intresse.
     – Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål.
     – Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
     – Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
  Vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte har möjlighet att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling: Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Hur vi skyddar din information

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.